Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ nhận được nhiều câu hỏi từ độc giả về việc liệu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay có thể được công chứng hay không. Câu trả lời sẽ được cung cấp trong bài viết dưới đây.

1. Hợp đồng viết tay có thể được công chứng

* Chuyển nhượng nhà đất phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng

Dựa vào điểm a và điểm b của khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là hợp đồng chuyển nhượng nhà đất) phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ khi hợp đồng được thực hiện bởi một bên hoặc các bên tham gia là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

* Hợp đồng không bắt buộc phải đánh máy

Dựa trên quy định của Điều 40 và Điều 41 Luật Công chứng năm 2014, công chứng hợp đồng có hai trường hợp: công chứng hợp đồng đã được soạn thảo trước đó và công chứng hợp đồng do công chứng viên tự soạn thảo theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.

Dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai và Luật Công chứng, không có điều khoản nào yêu cầu bắt buộc việc đánh máy hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Điều này có nghĩa là dù hợp đồng chuyển nhượng (hợp đồng mua bán nhà đất) được viết tay, nhưng nếu nội dung và mục đích giao kết không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, và các bên có đủ năng lực chủ thể, thì có thể công chứng hoặc chứng thực theo quy định sau đây:

Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay cần phải công chứng?

>>> Xem thêm: Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh chóng, uy tín, hiệu quả nhất Hà Nội

Trường hợp 1: Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đã được người yêu cầu công chứng soạn thảo trước đó.

 • Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng. Nếu trong dự thảo hợp đồng có các điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, hoặc nội dung không phù hợp với quy định pháp luật, công chứng viên phải thông báo cho người yêu cầu công chứng để điều chỉnh.
 • Nếu người yêu cầu công chứng không thay đổi, công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

Trường hợp 2: Hợp đồng do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.

 • Nếu nội dung và mục đích giao kết hợp đồng của người yêu cầu không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội, công chứng viên sẽ thực hiện việc soạn thảo hợp đồng.
 • Sau khi soạn thảo xong, công chứng viên sẽ đọc rõ nội dung hợp đồng cho người yêu cầu công chứng nghe. Nếu người yêu cầu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, công chứng viên sẽ xem xét và thực hiện các thay đổi đó.
 • Nếu người yêu cầu công chứng đồng ý với toàn bộ nội dung được ghi trong dự thảo hợp đồng, công chứng viên sẽ hướng dẫn người yêu cầu ký vào từng trang của hợp đồng.

* Từ chối công chứng bị phạt tới 03 triệu đồng

Dựa trên khoản 1 Điều 14 của Nghị định 110/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 67/2015/NĐ-CP, trong trường hợp công chứng viên từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 01 đến 03 triệu đồng.

2. Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

(Số: ……………./HĐCNQSDĐ)

Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ………., tại …………chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

– Ông:  …………………………..        Sinh năm:………..                                    

  CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………… cấp ngày…./…../…………

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

– Cùng vợ là bà:  …………………………..  Sinh năm:………….                               

  CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:  (Sau đây gọi tắt là Bên B)

– Ông:  …………………………..        Sinh năm:………..                                    

  CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………….. cấp ngày…./…../…………

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

– Cùng vợ là bà:  …………………………..  Sinh năm:………….                               

  CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do …………………………..cấp ngày…./…../……

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Hiện Bên A đang có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ: ……………………………… theo [1] số ………… do ……………. cấp ngày ……./………./…………

Thông tin cụ thể như sau:

* Thửa đất:

 • Thửa đất số: …………………. – Tờ bản đồ: …………….
 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
 • Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: …………….. m2; Sử dụng chung: …….m2
 • Mục đích sử dụng: ……………….
 • Thời hạn sử dụng: ……………..
 • Nguồn gốc sử dụng: ………………………………..

* Nhà ở:

– Địa chỉ: ……………………..

– Diện tích xây dựng: ………… m2

Xem thêm:  Uỷ quyền giải quyết tai nạn giao thông là như nào?

– Diện tích sàn: ………… m2

– Kết cấu: ………………

– Cấp (hạng) nhà ở: …………..

– Số tầng nhà ở: …………… tầng.

Ghi chú: …………………………………………….

1.2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên như hiện trạng.

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục làm sổ đỏ lần đầu tại Hà Nội

2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………… VNĐ (Bằng chữ: ……………….).

2.2. Phương thức thanh toán:[2] ……………………………………………………………..

 Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1. Quyền của bên A

-Có quyền nhận tiền chuyển nhượng theo đúng số tiền và hạn thanh toán do hai bên thỏa thuận.

-Có quyềngia hạn để bên B hoàn thành nghĩa vụ, yêu cầu bên B trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

3.2. Nghĩa vụ của bên A

– Bên A có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho bên B trước khi ký Hợp đồng.

– Nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu các bên thỏa thuận bên A nộp).

Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay cần phải công chứng?

ĐIỀU 4

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1. Nghĩa vụ của bên B

-Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận cho bên A.

– Thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Bên B chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu thỏa thuận bên B nộp thay);

– Chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ;

– Chịu trách nhiệm nộp phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định;

– Trả phí và thù lao công chứng hợp đồng chuyển nhượng;

>>> Xem thêm: Cộng tác viên viết bài và những cơ hội làm việc tiềm năng

4.2. Quyền của bên B

Nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở từ bên A.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân và về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã nêu trong hợp đồng này là đúng sự thật;

* Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

 • Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở nói trên chưa tham gia bất cứ một giao dịch nào: Không tặng cho, cho thuê, cho mượn, cầm cố, đặt cọc, thế chấp, góp vốn;
 • Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không có tranh chấp, được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
 • Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không thuộc quy hoạch hoặc thuộc trường hợp bị giải phóng mặt bằng.
 • Có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bên B cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân mà Bên B cung cấp ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;
 • Bên B tự chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu thông tin, đồng thời đã xem xét rất kỹ, biết rõ về thửa đất và nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nêu trên;

3. Hai bên cam đoan:

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này;
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này.

Xem thêm:  Bỏ Sổ hộ khẩu giấy, người dân sẽ dùng giấy tờ gì để thay thế?

Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản Hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này. Đồng thời hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A)
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B)
(Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Mức phí công chứng mới nhất năm 2023 đang áp dụng

3. Một số lưu ý về hợp đồng mua bán nhà đất

Phần mục “Tên hợp đồng” có thể được ghi lại như sau:

 • Trong trường hợp chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có thể ghi “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.
 • Nếu việc chuyển nhượng bao gồm cả nhà và đất, có thể ghi “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở”.
 • Trong trường hợp chuyển nhượng cả nhà, đất và có tài sản gắn liền với đất, có thể ghi “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.
 • Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân: Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập (bên bán) có nghĩa vụ nộp thuế, tuy nhiên, các bên có quyền thỏa thuận về người nộp thuế.
 • Nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ: Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP, người đăng ký biến động là người có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận về người nộp lệ phí trước bạ.
 • Nghĩa vụ nộp phí thẩm định hồ sơ thường được thỏa thuận giữa các bên, nhưng thông thường bên mua sẽ chịu trách nhiệm nộp phí.

Theo điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản phí thu liên quan đến việc thẩm định hồ sơ, đảm bảo các điều kiện cần thiết để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

Phí thẩm định hồ sơ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh, do đó mức phí thu có thể khác nhau giữa các tỉnh thành.

Trên đây là quy định giải đáp về việc hợp đồng mua bán nhà đất viết tay cần phải công chứng? Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khoá tìm kiếm:

>>> Bố mẹ có thể tặng cho con cái đất chưa có Sổ đỏ không?

>>>Cách tính phí công chứng di chúc theo quy định mới nhất 2023

>>> Thủ tục công chứng sơ yếu lý lịch mất bao lâu?

>>> Công chứng di chúc đối với người cụt tay được thực hiện như thế nào?

>>> Văn phòng công chứng làm việc thứ 7 và chủ nhật ở Hà Nội

>>> Hướng dẫn kiểm tra sổ đỏ thật giả  online nhanh chóng

  Đánh giá

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *