Trong khi doanh nghiệp thử nghiệm nhân sự bằng việc chi trả thêm cho lao động thử việc, nảy sinh câu hỏi quan trọng: liệu khoản chi trả này có chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không? Việc này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính của doanh nghiệp mà còn đòi hỏi sự tối ưu hóa trong quản lý nhân sự. Hãy cùng khám phá cách TNCN có thể ảnh hưởng đến chi trả thêm cho lao động thử việc và xem xét chiến lược quản lý tài chính và nhân sự hiệu quả.

>>> Xem thêm: Sang tên sổ đỏ 2023 cần những điều kiện gì? Trình tự thủ tục sang tên sổ đỏ như thế nào?

1. Lao động thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC có nêu về việc khấu trừ thuế như sau:

Khấu trừ thuế

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Lao động thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Chứng từ khấu trừ

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

>>>Xem thêm: Thủ tục thực hiện công chứng hợp đồng cho thuê nhà cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì?

Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Như vậy, việc khấu trừ thuế đối với lao động thử việc được thực hiện như sau:

  • Đối với những người lao động thử việc ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên, tổ chức và cá nhân trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
  • Trong trường hợp người lao động thử việc ký hợp đồng dưới 03 tháng, doanh nghiệp sẽ tính toán trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người lao động theo tỷ lệ 10% trên tổng thu nhập trước khi trả thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, nếu người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đạt đến mức phải nộp thuế, cá nhân có thu nhập này sẽ cam kết gửi doanh nghiệp trả thu nhập. Doanh nghiệp sẽ tạm thời không thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cho người lao động thuộc diện này cho đến khi tổng mức thu nhập chịu thuế đạt đến mức phải nộp thuế theo quy định.

2. Có tính thuế TNCN đối với khoản chi trả thêm cho lao động thử việc hay không?

Theo Điều 168 Bộ luật Lao động 2019, quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

  • Người sử dụng lao động và người lao động đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động sẽ được hưởng các chế độ quy định theo pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp.
  • Có khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác ngoài những loại bảo hiểm bắt buộc.
  • Đối với người lao động không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, và việc này được thực hiện cùng lúc với kỳ trả lương. Mức tiền này phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chi trả thêm cho người lao động thử việc (không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là phù hợp.
Có tính thuế TNCN đối với khoản chi trả thêm cho lao động thử việc hay không

Về việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản chi trả thêm cho người lao động, quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC được trình bày như sau:

Xem thêm:  Cha mẹ có được đòi lại đất đã cho nếu con bất hiếu không?

Các khoản thu nhập chịu thuế:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công: a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:… đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công: a) Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này. b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này. c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.

>>> Xem thêm: Chứng thực chữ ký là gì? Chứng thực chữ ký cần xuất trình giấy tờ gì?

Kết luận:

Doanh nghiệp chi trả thêm cho người lao động thử việc (không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) cùng lúc với kỳ lương một khoản tiền được xác định là các khoản lợi ích bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công. Do đó, khoản chi trả thêm này cho lao động thử việc sẽ bị tính thuế TNCN theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Xem thêm:  Top 3 văn phòng công chứng quận Hoàn Kiếm

Các chi tiết và hướng dẫn chi tiết hơn có thể được tham khảo tại Công văn 32076/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả thêm cho lao động thử việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

Trên đây là bài viết giải đáp về câu hỏi Lao động thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Thủ tục thực hiện công chứng di chúc mất thời gian bao lâu?, chi phí ra sao?

>>> Thông tin địa chỉ văn phòng công chứng Hà Nội uy tín, lấy ngay và miễn phí ký ngoài.

>>> Cách tím kiếm cộng tác viên bán hàng đạt doanh thu cao, hiệu quả cho doanh nghiệp.

>>> Hướng dẫn làm thủ tục dịch vụ sang tên sổ đỏ cần chuẩn bị những loại hồ sơ, giấy tờ gì?.

>>> Khi tham gia giao thông bằng xe không chính chủ có bị phạt không?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *